Reklamační řád

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Níže uvedené informace k reklamačnímu řýdu se vztahují na prodej zboží zobrazovaného v internetovém obchodu www.venison.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti či na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (jež jsou specifikováni v obchodních podmínkách ZDE.):

Sídlo firmy a fakturační adresa

Venison CZ s.r.o

Adresa: Míškovice 228, 76852

IČO: 27843335
DIČ: Ano plátce, CZ27843335

Spisová značka: C 114128/KSBR Krajský soud v Brně

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se příslušná věc obvykle používá.

Pokud daná věc má vady, nebo nemá požadované užitné vlastnosti, má kupující právo na řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo její součásti, pokud je to možné. Právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se jedná o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, které brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo jeho součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Záruční doba u chlazeného masa = doba spotřeby uvedená na obale zboží.

Při reklamaci chlazeného masa musí kupující vadné zboží:

a) osobně předložit prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace v sídle prodávajícího: VENISON CZ s.r.o, Míškovice 228, 76852

nebo

b) předat dopravci prodávajícího v závozový den (viz. doprava a platba ZDE.).

Reklamaci chlazeného masa nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování (podmínky pro skladování jsou uvedeny na etiketě umístěné na obalu zboží), nebo v důsledku nesprávného použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).

Vada, která se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se nepovažuje za vadu, která existovala již při převzetí věci.

Uplatnění práv kupujícího odpovědnosti prodávajícího za vadu, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího kupující uplatňuje na adrese: VENISON CZ s.r.o Míškovice 228, 76852. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje fyzické doručení reklamované věci prodávajícímu.

Reklamační lhůta: Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená a potřebná k odbornému posouzení vady výrobku. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nutné prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly na jeho straně v souvislosti s vyřizováním reklamace.

O přijetí věci do reklamačního řízení prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s uvedením: data uplatnění reklamace, obsahu reklamace, návrh kupujícího na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem. V případě zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII. DOSTUPNOST E-SHOPU

Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu v rozporu s jejím určením.

Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

Reklamační a obchodní podmínky vypracoval za společnost VENISON CZ s.r.o. jednatel společnosti: PETR GREGOROVIČ dne 1.5.2021